mStore

เว็บค้นหา โพส แชร์ โปรโมทธุรกิจ

แพลตฟอร์มออนไลน์ง่ายๆที่ให้ผู้ใช้โพสโปรโมทธุรกิจและแชร์ข้อมูลธุรกิจ โพสสินค้าและบริการได้ตามประเภทธุรกิจ เพื่อให้ผู้คนที่กำลังค้นหาข้อมูลธุรกิจ ได้รับข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว

เกี่ยวกับ mStore

การแบ่งประเภทธุรกิจ

การแบ่งประเภทธุรกิจ

mStore จะจัดประเภทธุรกิจ ออกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้
 • ธุรกิจการเกษตร (Agribusiness) - ธุรกิจที่ทำการเพาะปลูก ปศุสัตว์ ประมง ป่าไม้ แปรรูป ชำแหละและเก็บรักษาสินค้าเกษตร รวมถึงตัวแทนจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรเบื้องต้นเพื่อนำไปใช้ต่อในอุตสาหกรรมอื่นๆ ยกเว้น ธุรกิจที่เกี่ยวกับปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืชที่เป็นเคมีภัณฑ์และกิจการที่เกี่ยวข้องกับเส้นใย
 • อาหารและเครื่องดื่ม(Food & Beverage) - ผลิตอาหารโดยแปรรูปจากผลิตผลทางการเกษตร ประกอบกิจการร้านอาหาร ตัวแทนจำหน่ายอาหาร รวมถึงผู้ผลิตเครื่องดื่มต่างๆ
 • แฟชั่น (Fashion) - เป็นผู้ผลิต ออกแบบ ตัวแทนจำหน่ายสินค้าเครื่องนุ่งห่ม รองเท้า เครื่องหนัง กระเป๋าเจียระไนและแปรรูปอัญมณี เครื่องประดับต่างๆผลิตวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมนี้ เช่น เส้นใย เส้นด้าย ฟอกหนัง เป็นต้น
 • ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน(Home & Office Products) - ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าประเภทของใช้ในครัวเรือน หรือสำนักงานผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายของใช้ในครัวเรือน เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง-บ้าน อุปกรณ์กีฬา ของเล่น และเครื่องครัว เป็นต้นผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ส่องสว่าง เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและสำนักงาน เช่น โทรทัศน์ เครื่องเสียง เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้นผู้ผลิตของใช้สำนักงาน เช่น ปากกา แฟ้มเอกสารต่างๆ
 • ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์(Personal Products & Pharmaceuticals) - ประกอบด้วยผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายสินค้าเพื่อการอุปโภคส่วนตัวต่างๆ เช่น เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวพรรณ น้ำหอม ผ้าอ้อม กระดาษชำระยา เครื่องมือทางการแพทย์ สินค้าที่ใช้ไบโอเทคโนโลยีต่างๆสินค้าเพื่อการอุปโภคส่วนตัวต่างๆ เช่น เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวพรรณ น้ำหอม ผ้าอ้อม กระดาษชำระยา เครื่องมือทางการแพทย์ สินค้าที่ใช้ไบโอเทคโนโลยีต่างๆ
 • ธนาคาร(Banking)- ผู้ประกอบธุรกิจธนาคารตาม พ.ร.บ.การธนาคารพาณิชย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกิจการในลักษณะเดียวกันที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายพิเศษ
 • เงินทุนและหลักทรัพย์(Finance & Securities) - ผู้ประกอบธุรกิจบริษัทเงินทุน ลิสซิ่ง เช่าซื้อ (โดยไม่เป็นผู้ให้บริการหรือขายสินค้าแก่ลูกค้าโดยตรง) แฟกเตอริ่ง บัตรเครดิต สินเชื่อเพื่อการบริโภค บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บรรษัทบริหารสินทรัพย์ และผู้ให้บริการด้านธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ
 • ประกันภัยและประกันชีวิต(Insurance) - ผู้ประกอบธุรกิจตาม พ.ร.บ.ประกันภัย พ.ร.บ.ประกันชีวิต รวมทั้งกิจการในลักษณะเดียวกันที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายพิเศษ
 • ยานยนต์ (Automotive)-ประกอบด้วยผู้ประกอบธุรกิจผลิตหรือประกอบรถยนต์ และยานยนต์ประเภทต่างๆผลิต ต้วแทนจำหน่ายหรือประกอบชิ้นส่วนหรืออะไหล่รถยนต์ให้บริการซ่อมบำรุงรถยนต์จัดจำหน่าย และเป็นศูนย์จำหน่ายรถยนต์ทั้งมือหนึ่งและมือสองผลิตหรือประกอบรถยนต์ และยานยนต์ประเภทต่างๆผลิต ต้วแทนจำหน่ายหรือประกอบชิ้นส่วนหรืออะไหล่รถยนต์ให้บริการซ่อมบำรุงรถยนต์จัดจำหน่าย และเป็นศูนย์จำหน่ายรถยนต์ทั้งมือหนึ่งและมือสอง
 • วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (Industrial Materials & Machine) - ประกอบด้วยผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องจักร เครื่องมือทุกชนิด ทั้งเครื่องจักรกลหนักหรือเบาอุปกรณ์หรือส่วนประกอบพื้นฐานของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เช่น สายไฟ หลอดไฟ ฉนวนไฟฟ้า มอเตอร์ต่างๆวัตถุดิบที่ใช้ได้ในหลายอุตสาหกรรมยกเว้น บริษัทที่ผลิตเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ได้เฉพาะในหมวดธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งโดยไม่สามารถใช้กับการผลิตสินค้าในหมวดอื่นได้เลย
 • บรรจุภัณฑ์ (Packaging) - ผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ หรือส่วนประกอบบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่นำไปใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์ และไม่ได้จัดไว้ในหมวดธุรกิจอื่น ๆ
 • กระดาษและวัสดุการพิมพ์(Paper & Printing Materials)-ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายเยื่อกระดาษ กระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษทุกชนิดหมึกสำหรับใช้ในการพิมพ์ต่างๆ
 • ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (Petrochemicals & Chemicals) - ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายสินค้าในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เม็ดและผงพลาสติก ผลิตภัณฑ์พลาสติกขึ้นรูปต่าง ๆ  สารเคมี เคมีภัณฑ์พื้นฐาน เคมีภัณฑ์แปรรูปต่างๆ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืชยกเว้น การผลิตสินค้าพลาสติกขึ้นรูปเพื่อเป็นอุปกรณ์ ชิ้นส่วนหรือเครื่องประกอบของสินค้าขึ้นสุดท้าย หรือกลุ่มสินค้าใดเป็นการเฉพาะ
 • เหล็ก (Steel) - ผู้ผลิตและแปรรูป หรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก หรือมีส่วนประกอบจากเหล็กเป็นส่วนใหญ่ เช่น สเตนเลส เป็นต้น
 • วัสดุก่อสร้าง(Construction Materials) - ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่งต่างๆ ที่มิใช่เหล็ก รวมถึงสุขภัณฑ์
 • บริการรับเหมาก่อสร้าง (Construction Services) - ผู้ให้บริการและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการก่อสร้างที่อยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ เช่น บ้านจัดสรร อาคารชุด นิคม-อุตสาหกรรม ศูนย์การค้า ถนน สะพาน รวมถึงการให้บริการรับเหมาตกแต่งภายในให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโครงการก่อสร้าง ระบบวิศวกรรม และงานออกแบบที่เกี่ยวกับบริการรับเหมาก่อสร้าง
 • พัฒนาอสังหาริมทรัพย์(Property Development) - ประกอบด้วยผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อขายหรือให้เช่ารวมถึงบริหารจัดการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เช่น นิติบุคคลอาคารชุด หมู่บ้าน ที่ดิน เป็นต้นตัวแทนหรือนายหน้าขาย หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
 • พลังงานและสาธารณูปโภค(Energy & Utilities)- ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิต สำรวจ ขุดเจาะ กลั่น และตัวแทนจำหน่ายพลังงานธรรมชาติในรูปต่างๆ เช่น น้ำมันและก๊าซธรรมชาติผู้ให้บริการสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา และแก๊ส
 • เหมืองแร่ (Mining) - ผู้สำรวจแร่ ทำเหมืองแร่ ถลุงแร่ ตัวแทนจำหน่ายแร่ โดยแร่เหล่านี้เป็นแร่ธาตุต่างๆ ทั้งที่เป็นโลหะและอโลหะ แต่ไม่รวมแร่ธาตุที่ให้พลังงาน
 • พาณิชย์ (Commerce) - พิจารณาจาก 2 ปัจจัยประกอบ ดังนี้ผู้ให้บริการจำหน่ายสินค้าทั้งแบบค้าปลีก และค้าส่งให้แก่ผู้บริโภค ทั้งที่มีหน้าร้านเป็นสถานที่จัดจำหน่าย เช่น ห้างร้าน ห้างสรรพสินค้า ดิสเคาท์สโตร์ ซุปเปอร์สโตร์  ร้านสะดวกซื้อ และการขายที่ไม่มีหน้าร้านเช่นขายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สินค้าที่จำหน่ายต้องเป็นสินค้าขั้นสุดท้ายสำหรับผู้บริโภค จะเป็นสินค้าจากหลายหมวดก็ได้
 • การแพทย์ (Health Care Services) - ผู้ให้บริการทางการแพทย์ ทันตแพทย์ ศัลยกรรมความงาม การฟื้นฟูสุขภาพและสมรรถภาพทางกายอื่นๆ
 • สื่อและสิ่งพิมพ์ (Media & Publishing) - ประกอบด้วยผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายสื่อดังนี้สื่อด้านต่างๆ ได้แก่สื่อบันเทิง เช่นดนตรี ภาพยนตร์ ละคร รายการบันเทิงต่าง ๆ รวมถึงโรงภาพยนตร์ โรงละครผู้กระจายภาพและเสียง สถานีวิทยุและโทรทัศน์ผู้ผลิตและจัดทำสื่อโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์ เช่นโรงพิมพ์ สำนักพิมพ์ และผู้ผลิตหนังสือวารสาร หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์อื่นๆ
 • บริการเฉพาะกิจ (Professional Services) - ผู้ให้บริการเฉพาะด้านต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้หมวดธุรกิจใด เช่น การศึกษา ที่ปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ให้บริการบำบัดของเสีย รวมถึงบริการเฉพาะกิจให้กับภาคธุรกิจอื่นๆ ที่ไม่ได้ถูกจัดไว้ในหมวดธุรกิจใด
 • การท่องเที่ยวและสันทนาการ (Tourisms & Leisure) - ประกอบด้วยผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักชั่วคราวต่างๆ และผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวต่างๆ เช่น บริษัทนำเที่ยวผู้ประกอบกิจการสถานที่เพื่อการพักผ่อน สันทนาการ ทัศนศึกษา เช่น สวนสัตว์ สถานบันเทิง สถานที่ออกกำลังกาย สนามกีฬา
 • ขนส่งและโลจิสติกส์ (Transportation & Logistics) - ประกอบด้วยผู้ประกอบธุรกิจต่อไปนี้การขนส่งในทุกๆ ช่องทาง เช่น ขนส่งทางอากาศ (สนามบิน สายการบิน) ขนส่งทางน้ำ (ท่าเรือ บริษัทเดินเรือ) ขนส่งทางรถไฟและทางบกอื่นๆ และผู้รับส่งสินค้าแบบครบวงจรรับฝากสินค้า ให้เช่าคลังสินค้า และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ปรับปรุงล่าสุด : 24 ก.ค. 2563 16:51

Moresmartstore.com