รายชื่อธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property Development)

ประกอบด้วยผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อขายหรือให้เช่ารวมถึงบริหารจัดการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เช่น นิติบุคคลอาคารชุด หมู่บ้าน ที่ดิน เป็นต้นตัวแทนหรือนายหน้าขาย หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์